Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant hypex2772Male/Germany Recent Activity
Deviant for 2 Months
Needs Core Membership
Statistics 44 Deviations 315 Comments 733 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Activity


Fractal Traffic Regulations II
Mandelbulb 3D. HeightMapIFS + foldinginfyIFS + Apollo2D-IFS + eiffieCarIFS + RoundedBox + logspIFS


Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...6....26...khr/D/DZcuzOzTD/.IKH1EnodwlwIvmz1Sw6.T.zTVzUi70r1NOLwD
................................Hk7HGFrMB.2........A./I................k0/2...wD
...Uz6....E92....Q.0/....2EuJ...P.....kb.....k9TTR.X8XmD.QUDtluD...61xa21e1.8Qxc
yIEnAnQD12..12kAnAnAnAb6.BnAnAnAnAwj........qz1............3.....y1...sD...../..
.zHnAnYDOFe3maWgywHrZzYDjCCCzGPuZBspFhkD4j2i/WYQRwXRZrDG4609zQMR1Pfng6oDNalyR3F/
swPkebET1wrCzKcJ4/iO0wmDU.....oha...F5/...kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UDtluD2....6..
.....Ksulz1.......kz..Ak.nkY.M2.f....w/...UD....p....E3...U3....x....Qnz....SD5Y
Wk3U.ShiC0wzz1.kgOxz.L6PK.6.1c..zXCc...UCW0tRhyj66HNL1YPWz1.vOz4zJDxz0.YlwDU./2.
.U0dRIRSkz9.H0/bvOovz.EZqCxaKN.k12UMzHwjyfD/.q0CG3Aszu/U..........6.......E/221.
2V6...EW.7OonB/ke3FTbXz8E.A..HAjHUkuzIk/QxDk.1A..EelFuO7/.o7rAE5jzioz.k20DAfqJzj
/MkFzzzzz1..np0CG3Asz0........................6U.0.k.1wAzR/k.1A..06UnI55.06U..Ak
.Dnln.Ak.1.U.0sAYWoZzA1.rTzxnwuHHudB.E/3IAXCX/Ak.1.U.0sAk15k.1A..06UncoR.06U..6U
.Cnyz/6U.0.U.0sA..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.21AssWOkR4.....................
E....MEBHFE.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.H/.......................6E./2E./2U/
4MU.02E..........EsY.3.......UyDnAnAnAnA..QaNaNaNaN..fNaNaNaNCzDBnAnAnAnkznSIsuF
Vf5Zz.........................................zD...........nAnAnAnAtzEBnAnAnAnxD
.....................2.....3....7....MqPgFKOiRKOiNKS7NoI........................
....4MU/........................................................................
..........................EnAnAnAnAsz...........................................
................................2....E/...E0....//rPglqPmEI97NoI................
..............U/4MU.............nAnAnAnAnyXaNaNaNaNiz0nAnAnAHgzD................
........................E.YaNaNaNaNez........s0E................................
..........................................E.....I....c....ENdNaNdJqEV7LG4B3.....
.............................MU/46........UnAnAnAnQ1./..........E.......wyvAnAnA
nAnyzQNaNaNaNqzDOaNaNaNa7.2.....................................................
.....................................................2.....3....A....6pPpt4NZFaE
jV5.................................Cs...sU.02E......oNaNaNaNqvDAnAnAnAn3.YaNaNa
NaJJ./.........E.....................MaNaNaNa31E.........z1..................U.E
aNaNaNaN/.InAnAnAnAwzcNaNaNaNazD................................/....E/...U1....
gxqNn/LG4B3.oZYFH/EHV/5.....................Cs....U.0.U.4MU/2...O9FkFJJJZz1.....
...../....................UZNaNaNad9./........xD...................wzeNaNaNaNazD
........kz1.......cJ./........................................zD............}
{Titel: fractraf2}
Loading...
Performance: IFS Musicians live
Mandelbulb 3D. HeightMapIFS + amazingIFS + CommaIFS + boxIFS + helistairsIFS + helixIFS


Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...6....26...EjyPABUmQ2.nTPFeIc7k3EOEzwiV4F..QFBfUchC1uzixWB3oEexxD
................................pQCiV5jmbz1........A./..........BnAnAnAn0/InAnsD
...Uz6.....W3.../Q.0/....2UnP...C.....Ej.....MJ06Ov8TuoD/QU3qXzD..US2F3ijk1.RZDm
zIEnAnID12..1..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.zHnAnQDKYF5ZdA3bxv58h6NYb4IzMqnGV6okKjDSoT5mm4Tiv13bbbhyHi4zsYSo9VYvVqjfhpAoVZO
ExfAb8z062lNzytMGecmReljU....yXNO...zF....EnAngD.2....sD..G.....................
.............oAnAtXaNalD....zw1...................................U210wD6....k1.
.....Ksulz1.......kzhzzzan.U..6.P/...w/...EB....f..06Q3.kPU2....q....In4...UT9jX
...UBF/DzxD/5ckzIknTRHk/8.6.1e..fjiP..E92FpyVY.k6sAueCNb..I.e3O0/xR/.7.2C.kFrAWw
2kZ96aAIVz9/bte7UmvxzCEo.........EkMz16U.0..R8Zc4xRczm/Fbf24LNvD..........k.2E/.
zzzzI..UGGibMAyjWoVBMI3Ybz1.QpUMM8mtz2./8.kzzzD...........U1....................
3E63/wzzz1..Dv2qGNVlz.UE0isx0C/E.gIbeTaEfz1..E8mQ1.d6nRqY//U.06..06UNfG6.06U..6U
.aRpdMxfe0UpjeOqrO2qeS8.MfudN98G.1Ak..Ak.bRYb3QvR0.k.1QqBiKAl21.l2HANvwT.06U..6U
.axzz/6U.0.U.0Mq..k8fEW8zz/sUjspyzn8fgm8xz3pk1Du..1AosWOkR4.....................
E....ME7F3E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E..........UsY./.....................nAnAnAnAvzeNaNaNaNawDOaNaNaNa7zXaNaNa
NaNiz0.................Ua/2.............................kz1...................zD
.....................6.....3....8....2KPVdLOiRKG4B3.............................
....4MU/.............kAnAnAnAXvDcPaNaNaN2z1.......Qtz...........................
..g6.DpAnAnAnIvDcNaNaNaFH.I......../.hAnAnAnA60E................................
................................/....E/....1....1xKPh3KG4B3.mYYFH/..............
............Cs....U...U.06......aNaNaNaNGzHaNaNaNat..lNaNaNaNavD................
.....kX0LD8QRAvj..........kAnAnAnAI1.3LD8QxckJyD........kz1.....................
..........UaNaNaNaNiz0.......EyD..........E.....I....o....UMjVLG4B3.hZYFH/......
.........................sU1..../6U./2............././........zD........kz1.....
..E0./.............................../.............................wz...........
........kz1........wz................................2.....3....D....UKNgZqQo3KO
mBLG4B3.7NoI.....................sU1..U..MU/46..................nAnAnAnAvz1.....
...yz........................................M.E................................
........E.I.......f0.xzzzzzzzzvD........YznAnAnAnAnsz.........../....E/...k0....
cJ4PdVLG4B3.4B3...............................U1.....6U.0.......OaNaNaNarz1.....
...wz.........zD.......66.InAnAnAnQ1./..........OaNaNaNaC.oLuzzzzzzfz...........
...................wz.......................................................}
{Titel: music}
Loading...
Fractal Traffic Regulations
Mandelbulb 3D. DEcombinate: HeightMapIFS + Apollo2D-IFS + eiffieCarIFS + RoundedBox + foldinginfyIFS + NewFoldCutIFS


Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...6....26...EHKQLyNVdyzWUNWzJACl/Et2YaerxWbzHzA/U3yKlwzcQV8sZsRsxj
................................92WMZuMe6.2........A./I.................y.2...wD
...Uz6....kO1....Q.0/....2.xC...A.....kb.....coQX60l8qmD.Qk5LvxD...61lME1a1.8Qxc
yIEnAnQD12..12kAnAnAnAb6.BnAnAnAnAwj........qz1............3.....y1...sD...../..
.zHnAnYDIllN7Ymgyw1fPHfbUVTEzkgrUiYH6wcjahZPsSN.IwP3cSlV.gG2zgdBZi35bRoDayDM.ptm
/xHBXbw1uLaDzKOnzBBoQdlDU.....ISS...Ba....kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................k5LvxD1....6..
.....Ksulz1.......kz.wzzemmm.k1.I....c0...EC....p....I1...U3....x....EHr....SD5g
Wk3U.0Ak.zTaaCxz.06U.cAUq.6.1c..zXCc..UncfuYR0.k6AqyTr69/.2.vOz4zJDxz4.Y8.UzvjB.
.YqulQA8Sz9.H0/bvOojz0EZqCxaKN.kW2EAzHwjyDD/.q0CG3Aszu/U.........wB.......E/284.
.1Ak..kyGzU8xA1EgxCkrIy1R.A.7jR2I2R0.5..XxjPZd/..s41pmERbz18A.ycmVTyz0k20DAfqJzj
/MkFzzzzz1..np0CG3Asz0.......................gXIu..7YEmAMWlAq64..06UnAR57aMW.Auc
XCHDq.Ak.1.U.0sAKk2U....rTzxnAsI.1Ak.E/3IA1zb/Ak.1.U.0sAVN5sZ5A..06Un2ETzzzz..6U
.CnyzBGFa..U.0sA..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fn21AssWOkR4.....................
E6...Mk6IJE.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.H/.......................6E./2E./2U/
4MU.02E..........EsY.3.......UyDnAnAnAnA..gWNaNaNaNezcNaNaNaNCzDBnAnAnAnkznSIsuF
Vf5Zz.........................................zD...........nAnAnAnAtzEBnAnAnAnxD
.....................I.....3....7....22Qjl4Pj71FhYYFH/..........................
....4MU/0............AnAnAnAnAvDOaNaNaNaty9AnAnAnAlyz...........................
.............U.EOaNaNaNady1.......U9./..........................................
................................/....E/...U0....ZZaNaZKN13aQ7NoI................
..................U/4MU.........CnAnAnAnB.2..........2......U/zjnAnAnAnAvznZNaNa
NaNzzcNaNaNaNa.E................................................................
..........................................E.....I....k....UIjJbPYJ4N0x4S........
.........................sU1..U106E./.....EnAnAnAnkwzMaNaNaNaVzDOaNaNaNKJ/2.....
...../....................UNaNaNaNKA./........wD...................0.NaNaNaNa3.E
BnAnAnAnkzXaNaNaNaNyz................................2.....3....7....MqPgFKOiRKO
iNKS7NoI............................4MU/......................zDOaNaNaNaVzvaNaNa
NaNiz.............................U6.tzzzzzzTYzDNaNaNaN4lz1....................E
aNaNaNaN/.InAnAnAnAwzcNaNaNaNazD................................/....E/...U1....
CJqR4x4PYBIRoZYFH/..........................Cs...EU.....0MU/4...Vf53iSIsszfNaNaN
aNayzcNaNaNaNaxDaNaNaNaNKzPnAnAnAnAoz........O3E........kzHaNaNaNa/uzETIsuFVfbvD
wckpX0LD8z9........0./.................UK/2.......U..1.......UzD............}
{Titel: traffic}
Loading...
On the Road again
Mandelbulb 3D. DEcombinate: foldinginfyIFS + NewFoldCutIFS + HeightMapIFS + tilingbrick2IFS + eiffieCarIFS + RoundedBox


Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4.../....26...k/bzcJIQW1.5vRAnIrwK4Efix5NRRcuzH6.u2nri4nz8cR8P1deFzj
................................OA19nddxrz1........A./I.................y.2...wD
...Uz6.....d2....Q.0/....2EBA...C.....kb.....gIdKmNMbtnD.QUSZ00E...61V09ld1.BnAH
.BEnAnQD12..12kAnAnAnAb6.BnAnAnAnAwj........qz1............3.....y1...sD...../..
.zHnAnYDnbGab1906x13iyXAEKGJzAkyaQoHj5iDy6CrAOPpZwP17teW56Y3z6/H6wk5VUpD4Z06pQ4y
IxngQSV8zyxFzunGnB8JvVmDU.....oFO...Sn....kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................USZ00E1....g..
.....Ksulz1.......kzlyzzeGEe.A7.0/...2/....C....h/g/6k/..UU3....x....Qnz....SBr.
L/4U.uSmFyzwircyzzjmcz7lz16.3c..zXCc..EOf5nlcsxj6.Dbqxm4Iz1.vOz4zJDxzG.YQxjzvjB.
.I1fcMCYN.2/Z33jnzN4.1EZqCxaKN.k02kMzHwjyfD/.q0CG3Asze2U..........6......../284.
.1Ak..kyGzU8xA1E9xCkrIy1R.A.7jR2I2R0.Hk/QxDk.1A..EelFuO7/.28rAE5jzioz.k20DAfqJzj
.MkFzzzzz1..np0CG3Asz0.......................UCdM0.k.1wAlv.k.1A..06UnoV2.1Ak..Ak
.DHyUQvh61.U.0sA/t0k.1A..06Un.gA.1Ak.E/3IAnCzYOlI1.U.0sAAM4k.1A..06Un6zR.1Ak..6U
.Cnyz/Ak.1.U.0sA..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6...ME2GBE.....I....Y....UNjl4NdtqNdtaNtZYFH/...........................MU/4...
..................OSw0....................................................EaNaNa
Na7..7nAnAnAng/E........................................kzHnAnAnAngwzEnAnAnAn..E
.....................2.....3....C....sINrNoPgFqEpFLG4B3.........................
.sU1.../0....6U/4M...IsuFVf53ixjaNaNaNaNezHbNaNaNatjz.........wj................
..cJ./....................k0LD8Qxc.tzwFVf53iSQzD........kz1.....................
.......EY.A........yz.........../....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI.A3.............
..........U./2E./2E.4MU/06E./..........VH0I........uzAnAnAnAn..kGaNaNaNaty1.....
...szoAnAnAnA1yDg53iSIsuly1........................................wz...........
AnAnAnAnYz1pAnAnAnArz.....................E.....I....Y.....RdlKOiRaMmZqMf7HG4B3.
.........................MU/4...................................................
...................................2.7nAnAnAnY/E........cz1.....................
.....................................................2.....3....8....IKOaNKOZBIM
mZYFH/..................................4MU/0........cNaNaNaNqyD..........E.....
..AszCnAnAnAngzDVNaNaNaNez1oAnAnAnApz...........................................
................................................................/....E/....1....
GxKRiFKNY7oPs/................................U1C...C6U./2..............YzXNaNaN
aN4yzcNaNaNaNJ3E..........2...............................EaNaNaNaNiz...........
..........YNaNaNaNK..pAnAnAnA1zDOaNaNaNatz1.................................}
{Titel: road}
Loading...
Circle of Friends
Mandelbulb 3D. DEcombinate: HeightMapIFS + foldinginfyIFS + SphereHeightMap + _Transform + _ngon2 + SurfBox


Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...5....26...Uit3q83826.n/SuUlslHzDIg35F/mDvzfnMuuHS0m/.b6TalaFvb.k
................................wiEcn2y2cz1........Y./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6....Ur..../Q.0/....2E7B...P1....k4.....sioWwOO0toD/Q.fB4eD...61xrVWc1.Y9Xv
yIEnAnQD12..12kAnAnAnA1uzAnAnAnAnvzDaNaNaN4Atz9............3.....y1...sD...../..
.zHnAnYDniCuwLv4ax11zWQ6SVvIzeexUfXpIViDIXinRF8/UwnwZ7W9k.xAzkdnyT0GDUqD9acpDCcb
Hx9nN0iQXUTNzOHQcGrQPJnDU.....23n...N8/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................fB4eDw....k1.
.....Ksulz1.......kzGzzzzX.U..6.I....o0...EB....f..06Q3.UJUF....y....AH/....S95g
...U.06U.yzxjnyz.06UzL6PK.6.3c..zXCc..klrlkCx9xD6U.Ehl2IlzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz901se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........Y/........./.........E.2c..
zzzz............n/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wPoc1.DwkXvV1WCNq0.wk1Db9SEcXCu.k1D
wsxNwxPoc1.DwkXvSnrjFXC.wk1Di5HTz4Bu.k1DwsydxxPoc1.DwkXv8trjFXC.wk1DiTgTz4Bu.k1D
wsCWzxPoc1.DwkXv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fn2HAnsWOkR4.....................
E6...MU2HJE.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E..........UxY./....................EnAnAnAnA/.hNaNaNaNawDMaNaNaNa7z1iSIsu
FVfbz0..................................................kz1...................zD
.....................2.....3....7....MqPgFKOiRKOiNKS7NoI........................
....4MU/...........................................qz...........................
.....cNaNaNaNayD........mz1.....................................................
................................/....E/...k1....H/5OZ7LN6JKObV4RB34Q............
..........U.02E./2E./6V/4MU./2.........pH02...............................UaNaNa
NaNszOaNaNaNat.EnAnAnAnAD.YNaNaNaNapzcNaNaNaNSzD................................
........kz1...................zD..........E.....I....U....kLI7LMiBbNj7LP.YLP....
..........................E/3IU....................wzAnAnAnAnQzDzzzzzzzzfz1.....
..............................................zD.......kZy1.....................
.....................................................2.....3....3....wZPbxaPm..P
YpmQtp4......................................................61E................
.............EzD..........kAnAnAnAnzz.......UnxD.......ki.2.......Qdz...........
................................................................/....E/...E0....
HJbQa7oPs/.IjRLNm/..........................5.....U/4M..........TNaNaN48ozXaNaNa
NaNmzAnAnAnAngyDaNaNaNaNC.2nAnAnAngzzAnAnAnAnwzD.......sQz1.......g9./.......LuD
............................................................................}
{Titel: sbx}
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

hypex2772
Germany

Comments


Add a Comment:
 
:iconmoonhigh:
moonhigh Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist Digital Artist
Awesome gallery, what's not to like your compositions, use of symmetry, colors, and matching backgrounds make you think of realistic places. I look forward to watching you and your works to come.
Reply
:iconquasihedron:
quasihedron Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist Digital Artist

:iconnicewatchplz::iconwristwatchplz:

Thanx for the watch! :)

:iconwatchingyouplz::iconshifty-eyesplz::iconbigeyesplz::iconblinkingeyesplz:

 

Reply
:iconquasihedron:
quasihedron Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist Digital Artist

Welcome to :devart:! :iconcheerplz:

Here you will find a lot of beautiful art, nice artists and some fun international friends! :D

Enjoy! :party::dance::hug::boogie::airborne:

:icongrin--plz:

Reply
:iconpoca2hontas:
poca2hontas Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist General Artist
Love your fractals :) and welcome to DA (belated I know ;) )
Reply
:iconmontag451:
montag451 Featured By Owner 5 days ago  Hobbyist Digital Artist
Thanks a lot for the Watch! :-)
Reply
:icondr-pen:
Dr-Pen Featured By Owner Feb 9, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks for watching me!
Reply
:iconundead-academy:
Undead-Academy Featured By Owner Jan 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
thank you for adding me to your watch list ;)
Reply
:icongannjondal:
gannjondal Featured By Owner Jan 21, 2017
Thank you very much & Danke dir for adding me to your :lookout: list too :-)
Reply
:iconblenqui:
blenqui Featured By Owner Jan 15, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks  for the watch!:) (Smile) Heart 
Reply
:iconmarijeberting:
marijeberting Featured By Owner Jan 13, 2017
Thanks very much for the watch, I really appreciate it :happybounce: :happybounce: :happybounce: 
Reply
Add a Comment: